ویلا ویو تماما جنگل 290 متر

ویلا ویو تماما جنگل 290 متر

:»» زمین 290 

:»» بنا 130

:»» قیمت کل 390 

:»» سه طرف کاملا جنگل

:»» ویو عااااالی 

:»» خریدار واقعی تخفیف داره

:»» انشعابات نصب 

تو دل جنگل
چسبیده به جنگل های جوربند و واز

تماس : 09199760884

http://boxagahi.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-3.png
http://boxagahi.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-2.png http://boxagahi.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84.jpg